บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ

Google Keyword Search
Calendar
« September, 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
20 21 22 23 24 25 26
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1การศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน : กรณีศึกษาบริษัทสิ่งทอ ในอาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการสุทธิณี จันทองหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2562100
2ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารในองค์กรกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครรุจิ ปัญญาสารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2562116
3ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความสุขในการทำงานของพนักงานสายการบินต้นทุนต่ำชัญญา สิงห์ทองหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256294
4ความสัมพันธ์ระว่างภาวะผู้นำกับบรรยากาศองค์การของบริษัท โลจิสติกส์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครสุปราณี พัฒน์แก้วหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2562127
5ความสัมพันธ ระหวาง คุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานชางซอมบำรุงอาคาร ในโครงการเมืองทองธานีพิษณุ สุขประกอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2562185
6การศึกษาคุณภาพชีวิตของคนวัยเกษียณอายุ กรณีศึกษา หมู่บ้านแห่งหนึ่ง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีพัชรทิรา ทองโชติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2562106
7แรงจูงใจในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์การของ พนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งณิชกุล หวันมุสาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2562118
8การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของบุคลากรในสำนักงาน เลขานุการกรม และกองพยากรณ์แห่งหนึ่งปัญจนา แก้วนาคหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2562112
9ความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จากัด สาขาสุราษฎร์ธานีปาริษา หะริตาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2562115
10ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานร้านวัสดุก่อสร้าง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครชิณณเดช ศิโรเวฐนุกูลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2562211
11การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุของพนักงาน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทบุรีจันทร์จิรา วิบูลย์เชื้อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2562144
12คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ในสายทางพิเศษเฉลิมมหานครณัฐินี ใจเบิกบานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2562111
13การปรับตัวในการทางานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงานธนาคารสานักงานใหญ่เอกชนแห่งหนึ่งวรวีร์ บุญคงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2562172
14การนำมาตราการสิ่งแวดล้อมในรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปฏิบัติในโครงการก่อสร้างอาคารสูงแห่งหนึ่ง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครธนาดุล ศรีวริทธิ์นันท์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2562107
15ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานในโครงการก่อสร้าง : กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครจตุพงษ์ ลีนะธรรมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2562109
16การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัทรับติดตั้งลิฟต์ เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานครวัชรพงษ์ กสิกรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2562114
17ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตกรุงเทพมหานครณัฐปคัลป์ ยุทธารักษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2562104
18ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์กร :กรณีศึกษา ธุรกิจเคมีเกษตร ผลิตและจาหน่ายเคมีปราบศัตรูพืชในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการกนกวรรณ ม่วงแก้วหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2562120
19การบริหารจัดการองค์กรที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสถานพยาบาลสัตว์เอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานครวีรชัย ชุมแสงโชติสกุลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2562122
20แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริการของพนักงานโรงแรมขนาด 4 ดาวในกรุงเทพมหานครธารารัตน์ อำนักมณีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2562141