บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ

Google Keyword Search
Calendar
« December, 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
4 5 6 7 8 9 10
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงาน บมจ.บัตรกรุงไทยพิมลมาศ คงสกุลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256532
2ความสุขในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลาการ หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองพิมพ์พิสุทธ์ โกศัยกานนท์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256546
3ปัจจัยคุณภาพการให้บริการและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บริษัทคิงเพาเวอร์สาขาสุวรรณภูมิภัทธิญา ขวัญข้าวหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2564139
4ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด สานักงานใหญ่ณิชารีย์ จันทร์สุขสวัสดิ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2564144
5ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงาน บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) จำกัด เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพชร เจริญทรัพย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2564108
6ปัจจัยการจัดการองค์กรตามแนวคิดของแมคคินซีย์ (Mckinsey 7-S Framework) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกรณีศึกษา บริษัท ธนภูมิ อินเตอร์เทรด จำกัดศกุนิชญ์ ไชยเนตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2564125
7ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในธุรกิจภาคบริการ เขตกรุงเทพมหานครเอกภูมิ ภูมิพิทักษ์กุลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2564156
8บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจาสถานีตรวจสอบสินค้า 3 สานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพเกษมสันต์ ธารน้าใจหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2564120
9ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานในทุกพื้นที่ (Work form Anywhere) ของบริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จากัด (มหาชน)นัฐปกรณ์ ทิพย์สุวรรณหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2564137
10ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นที่มี ของพนักงาน บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ย่านบางนาศรีประภา ไพเราะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2564129
11ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานบริษัทยาและเครื่องมือแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครฐานิกาญ ปิยังหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2564125
12แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานน้ำแข็งในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครในยุคโควิค19กนิษฐ์ สิริวุฒิวิวัฒน์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2564116
13การสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัทเครื่องดื่มบำรุงกำลังแห่งหนึ่ง ในเขตพระสมุทรเจดีย์ภุชชัชชา นิธิภัคธนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2564118
14แรงจูงใจด้านการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทเคเอ็มอินเตอร์แล็บ จากัดนฤทธิ์ ฐานะกาญจน์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2564123
15ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของผู้ใช้บริการ กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครสิรวิชญ์ เษมเหลาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2564121
16การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีปฏิบัติงานเป็นแบบ Work From Home ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารสานักงานใหญ่แห่งหนึ่ง ในเขตบางเขนศุภานัน บุญคงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2564223
17การจัดการความรู้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดสมุทรสาครภัทราภรณ์ ศรีกำพลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2564123
18คุณภาพชีวิตในการทำงานส่งผลต่อความผูกพันภายในองค์กรของพนักงานบริษัทขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครดุจฤทธิ์ กัมพลานนท์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2564112
19การสื่อสารในองค์กรส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของกลุ่มคนแต่ละ Generation ของพนักงานบริษัทส่งออกอาหารแห่งหนึ่งในเขตบางรักณิชมน กิติเวชโภคาวัฒน์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2564144
20ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันแรกของ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครวิธวินท์ ตันยลักษณ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)2564136