บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17 18 19 20 21 22 23
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น NETFLIX ของคนวัยทำงานในเขต กรุงเทพมหานครพงศดาร งิ้วรายหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)25661120
2การเปลี่ยนแปลงองค์การ และการยอมรับเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัดณภัทร ท้วมเกร็ดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256614
3กระบวนการจัดความรู้ที่ส่งผลต่อปสิทธิภาพในฏิบัติงานขแงพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งชุติปภา อินผัดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256613
4รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัทผลิตสื่อเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครพิมพ์ชนก หนูนวลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256621
5แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครขวัญข้าว ชูเมืองหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256613
6การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)นันภร สมบูรณ์ภัทรกิจหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256621
7แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครรัตน์นันท์ ส้มเกลี้ยงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256610
8ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเพียงใจ ตาละลักษมณ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256610
9แรงจูงใจในการทำการงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแผนกบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครกฤษฏิ์ ปทะวานิชหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256611
10ความพึงพอใจในงานและรูปแบบการสื่อสารในองค์การส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานครอินทุอร แซ่คูหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256611
11อิทธิพลของปัจจัยจูงใจที่ไม่ใช่เงิน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจิรานุวัฒน์ จันทร์ต่ายหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256614
12ความไว้วางใจและความพึงพอใจในการใช้บริการ ที่ส่งผลต่อการใช้บริการ e-Payment ซ้ำ ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครสุชาดา บุญมาชูหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256616
13สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานประจำร้านค้าในศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครสุธีรัตน์ พันธศรีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256618
14แรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ของบุคลากรหน่วยงานนิติบุคคลภาครัฐแห่งหนึ่ง ในประเทศไทยรุสนา เหมมณีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256622
15ภาวะผู้นาและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีธรรพ์ณธร กิตติวุฒิดำรงชัยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256628
16แรงจูงใจในการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน และวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตแห่งหนึ<งในกรุงเทพมหานครศศิมาภรณ์ เสียงลํ้าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256614
17ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรภาค 1สุรเชษฐ์ พิมพการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256614
18ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานเป็นทีมกรณีศึกษา ข้าราชการในสังกัดกรมศุลกากร กรุงเทพมหานครธัญญพัฒน์ อารมย์ปลื้มหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256615
19ความพึงพอใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากรวัชรพล ไทยมิตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256613
20การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายธุรการ ศาลแพ่งพระโขนงและศาลอาญาพระโขนงเกษร บุญโสดากรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก)256625